POLITYKA PRYWATNOŚCI 

§ 1

INFORMACJE OGÓLNE

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka CONCEPTHERO ŁUKASZ WIŚNIEWSKI KAROL JĘDRASIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Podgórna 2/5, 65-001 Zielona Góra, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000946907, posiadająca nr NIP: 9731083011 oraz REGON: 520965060. 
 • Polityka Prywatności określa zasady oraz warunki przetwarzania przez Administratora:
 • danych osobowych użytkowników strony, 
 • danych osobowych użytkowników portali społecznościowych, a w szczególności danych fanów naszego fanpage’a na Facebooku i Instagramie,  
 • danych osobowych zawartych w korespondencji elektronicznej przekazanych za pośrednictwem poczty elektronicznej. 
 • dobrowolnie wprowadzonych przez użytkowników informacji w formularzu kontaktowym znajdującym się na stronie.
 • Administrator dokłada najwyższej staranności w celu ochrony prywatności osób, których dane dotyczą. W celu ochrony danych osobowych osób korzystających ze strony Administrator zastosował środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwane w skrócie: RODO. 
 • Dane osobowe podawane na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla innych użytkowników za wyjątkiem właściciela konta i Administratora lub uprawnionych przez niego osób. 

§ 2

CEL PRZETWARZANIA, PODSTAWA PRAWNA ORAZ OKRES PRZETWARZANIA DANYCH 

CEL PRZETWARZANIAPODSTAWA PRAWNAOKRES PRZETWARZANIA DANYCHINFORMACJE DODATKOWE
Przetwarzanie danych w ramach portali społecznościowych (w tym: Facebook, Instagram)art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości prywatnej i/lub komentowanie wpisów, otrzymywanie informacji o aktywnościach na fanpage oraz prowadzenie innych działań marketingowych
Aktywność użytkownika związana z korzystaniem z naszego portalu społecznościowego nie będzie archiwizowana poza serwisem. 

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić poprzez usunięcie wiadomości lub komentarzy
W przypadku treści obraźliwych, wulgarnych i naruszających przepisy prawa Administrator może usunąć komentarze i wpisy w dowolnym czasie
Dane osobowe gromadzone przez portale społecznościowe  tj. historia wpisów, historia aktywności w aplikacji, podlega retencji na zasadach określonych regulaminem poszczególnego portalu społecznościowego.
Za pomocą zdjęć umieszczonych na profilu Administrator może poznać Pani/Pana wizerunek
Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portal Facebook, w tym komunikator Messenger, oraz prowadzenie innych działań marketingowych.
Udzielenie odpowiedzi na skierowane zapytanie za pomocą poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego znajdującego się na stronie


art. 6 ust.1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest udzielanie odpowiedzi na zapytania kierowane w wiadomości e-mail lub za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się na stroniedane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzaniaW korespondencji elektronicznej Administrator przetwarza wszelkie dane zawarte przez osobę kierującą korespondencję w tejże korespondencji
W wiadomości kierowanej za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na stronie Administrator przetwarza dane, które użytkownik wprowadził w formularzu
Podjęcie działań zmierzających do zawarcia i realizacji umowy z klientem lub kontrahentem w zakresie działalności Administratora art. 6 ust. 1 lit. b  RODO – co do danych klientów
art.. 6 ust. 1 lit. f RODO- co do danych osób współpracujących z Administratorem w imieniu klienta/kontrahenta
art. 6 ust. 1 lit. c RODO- co do danych niezbędnych do wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa
dane osobowe będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji zamówienia oraz po zakończeniu realizacji zamówienia aż do momentu przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu zawartej umowyPotrzeba kontaktu z klientami / pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji.
Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowejart. 6 ust. 1 lit. c RODO- co do danych niezbędnych do wywiązania się Administratora z obowiązków wynikających z przepisów prawa
Dane będą przetwarzane przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)
Marketing bezpośredniart. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest informowanie o produktach i usługach Administratora
Prowadzenie marketingu z wykorzystaniem adresu e-mail przez Administratora odbywa się na podstawie zgody na realizację marketingu za pomocą kanału komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

dane osobowe będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Tworzenie rejestrów i statystykart. 6 ust. 1 lit. c RODO – co do danych zawartych w dokumentach potwierdzających wykonanie stosowania zasady zgodności i rozliczalności (w tym np. rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO)
art. 6 ust. 1 lit. f RODO, uzasadnionym interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO oraz usprawnienie prowadzonej działalności, określenie prawidłowości funkcjonowania strony internetowej, poprawa jakości strony.
dane osobowe będą przechowywane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania, nie dłużej jednak niż przez okres 5 lat
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacjiart. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODOdane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji
Dochodzenie i obrona roszczeńart. 6 ust. 1 lit. f RODO- Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń.dane osobowe będą przetwarzane przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Zarządzanie zasobami ludzkimiart. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz f RODO;
art. 9 ust. 2 lit. b RODO
dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązującymi do archiwizowania dokumentów z zakresu prawa pracy, tj. akta osobowe przechowujemy przez 50 lub 10 lat.
Umowy cywilnoprawne będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z nich roszczeń.
Rozpowszechnianie wizerunku pracownika/współpracownika na podstawie zgody wynikającej z ustawy z dnia 4 lipca 1994 r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych
Przetwarzanie plików cookiesart. 6 ust. 1 lit. f RODO
Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony
Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w  Polityce plików cookies lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić jedynie przez kliknięcie opcji „Odrzuć wszystkie”.

§ 3

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

Administrator nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym decyzji opartej o profilowanie.

§ 4

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

 • W celu prawidłowego świadczenia usług za pomocą strony internetowej dane użytkowników mogą być przekazywane następującym podmiotom:
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu IT, marketingu,
 • operatorowi hostingu domeny, 
 • podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi z zakresu księgowości, pomocy prawnej,
 • operatorzy pocztowi, kurierzy, 
 • dostawcy zewnętrznych systemów teleinformatycznych,
 • instytucje finansowe – w chwili dokonywania płatności za usługę (dostawcy usług płatniczych).
 • Podmioty, którym dane osobowe są udostępniane, przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy i tylko zgodnie z naszymi poleceniami lub na podstawie przepisów prawa.
 • Dane mogą być udostępniane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celów dla których przetwarzane są Pani/Pana dane. 

§ 5

PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH

We własnym zakresie nie planujemy bezpośrednio przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy, EOG) ani do organizacji międzynarodowych, jednak specyfika działania mediów społecznościowych, w tym Facebook czy Instagram i ich międzynarodowy charakter powodują, że potencjalnie możliwy jest transfer danych poza EOG (nie jest to zależne od nas). Podstawą takiego transferu są stosowane przez Facebook czy Instagram standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską.

§ 6

UPRAWNIENIA PODMIOTÓW DANYCH

 • Uprzejmie informujemy, że każdy użytkownik strony posiada prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym);
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • przenoszenia danych osobowych.
 • Szanujemy prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 • Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić użytkownikom ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 • Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje użytkownikowi prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora w związku ze szczególną sytuacją użytkownika. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
 • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do użytkownika interesów, praw i wolności lub
 • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Ponadto w każdej chwili użytkownik może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
 • Swoje uprawnienia każdy użytkownik może zrealizować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: kontakt@concepthero.pl lub listownie na adres spółki tj. CONCEPTHERO ŁUKASZ WIŚNIEWSKI KAROL JĘDRASIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Podgórna 2/5, 65-001 Zielona Góra.

§ 7

PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Jeżeli użytkownik uważa, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8

UWAGI KOŃCOWE

 • Pytania lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych na stronie można kierować poprzez wysłanie maila bezpośrednio na adres: kontakt@concepthero.pl lub listownie na adres spółki tj. CONCEPTHERO ŁUKASZ WIŚNIEWSKI KAROL JĘDRASIK SPÓŁKA JAWNA, ul. Podgórna 2/5, 65-001 Zielona Góra.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 • O wszelkich zmianach wprowadzonych do niniejszej Polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani poprzez komunikat umieszczony na stronie internetowej. 
 • Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 23.05.2023 r.  

Polityka zwrotów

Masz prawo zwrócić produkty w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania produktu. Jeśli od odbioru paczki minęło 14 dni, niestety nie możemy zaoferować Ci zwrotu lub wymiany.

Zwrot pieniędzy następuje tylko wtedy, gdy klient odeśle produkt na niżej podany adres przeznaczony do zwrotu. Zwrócony towar musi być nieużywany i znajdować się w tym samym stanie, w jakim go otrzymałeś. Musi być również w oryginalnym opakowaniu.

Istnieje kilka rodzajów towarów, które nie podlegają zwrotowi. Są to łatwo psujące się artykuły, takie jak: żywność, kwiaty, gazety lub czasopisma. Nie przyjmujemy również produktów, które są produktami intymnymi lub sanitarnymi, materiałami niebezpiecznymi lub łatwopalnymi płynami lub gazami.

Inne produkty niepodlegające zwrotowi:

* Karty podarunkowe

* Niektóre produkty do pielęgnacji zdrowia i higieny osobistej

Aby dokonać zwrotu, załącz dowód zakupu (fakturę, rachunek, numer zamówienia)

W niektórych możemy zagwarantować tylko częściowe zwroty: (jeśli dotyczy)

* Książki z oznakami użytkowania

* Płyty CD, DVD, kasety VHS, oprogramowanie, gry wideo, kasety lub płyty winylowe, które zostały otwarte.

* Produktu cyfrowego takiego jak kurs video w sytuacji gdy został obejrzany w całości lub pobrany na dysk twardy komputera lub urządzenia przenośnego.

Wszelkie przedmioty, które nie są w oryginalnym stanie, czyli uszkodzone lub brakują im części z przyczyn od nas niezależnych.

Procedura Reklamacji

1.Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić czy opakowanie oraz towar nie uległy uszkodzeniu w transporcie. W przypadku uszkodzenia produktu w transporcie, należy skontaktować się ze sprzedawcą w celu zwrotu pieniędzy.

2. Procedurę reklamacyjną rozpoczynamy od zgłoszenia przez klienta reklamacji poprzez wysyłkę maila z opisem problemu i powodu reklamacji na adres : kontakt@heroes.pl

3. Dział reklamacji weryfikuje zgłoszenie, powiadamia klienta o przyjęciu zgłoszenia oraz nadaje mu numer. Do każdej reklamacji podchodzimy w sposób indywidualny dlatego serwisant przedstawia propozycję dalszego postępowania w sprawie

4. Czas rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty otrzymania reklamowanego towaru lub otrzymania zgłoszenia o uszkodzeniu produktu w transporcie

5. Wszystkie koszty związane z transportem w przypadku zwrotu/wymiany lub reklamacji pokrywa Kupujący. Nie odbieramy paczek za pobraniem oraz paczek wysyłanych na nasz koszt.

Zwrot (jeśli dotyczy)

Po otrzymaniu i sprawdzeniu zwrotu, wyślemy Ci e-mail o jego zatwierdzeniu lub odrzuceniu.

W przypadku jego zatwierdzenia, przelejemy odpowiednią kwotę na Twoją kartę kredytową lub dokonamy zwrotu w pierwotnej formie płatności, w najkrótszym prawnie ustalonym terminie. Zwrot pieniędzy jest możliwy 14 dni od momentu zakupu towarów i następuje w momencie odbioru produktu, który klient wysłał na swój koszt na podany niżej adres.

Brak zwrotu pieniędzy (jeśli dotyczy)

Jeśli nie otrzymałeś jeszcze zwrotu pieniędzy, sprawdź ponownie swoje konto bankowe.

Następnie skontaktuj się z bankiem który wydał kartę kredytową, przetworzenie płatności może potrwać kilka dni.

Jeśli wykonałeś wszystkie te kroki i nie otrzymałeś jeszcze zwrotu pieniędzy, skontaktuj się z nami pod adresem kontakt@lazybaggy.pl

Produkty w ofercie specjalnej (jeśli dotyczy)

Zwrotowi podlegają tylko produkty w cenie regularnej. Produkty w ofercie specjalnej ( tzw. promocje/przeceny ) nie podlegają zwrotowi.

Wymiany (jeśli dotyczy)

Wymieniamy tylko przedmioty, które są wadliwe lub uszkodzone. Jeśli chcesz wymienić artykuł, poinformuj nas o tym na kontakt@heroes.pl i odeślij na adres widniejący na przesyłce, dodatkowo prosimy o zdjęcia przedmiotu drogą mailową, który jest wadliwy lub uszkodzony.

Wysyłka zwrotu

Koszty wysyłki odesłanego towaru pokrywa kupujący. Nie podlegają one zwrotowi. W zależności od Twojego miejsca zamieszkania czas potrzebny na odesłanie produktu może się różnić.

Jeśli zwracasz produkty o wartości większej niż 125,00 PLN, powinieneś rozważyć wysyłkę z możliwością śledzenia lub wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

Dane i adres wysyłki do zwrotów:

Karol Jędrasik
ul. Podgórna 2/5
65-001 Zielona GóraPrzewiń do góry